تبلیغات


براي آقاي مديري

آقاي مديري! لطفا قبح خطا را نشکنيد. 


ديشب برنامه دورهمي درباره مسئوليت پذيري بود. سئوالها از چند تن از ميهمانان به گونه اي بود که در حين صحبت اعتراف مي کردند که چند بار در حين کار کم کاري کرده و يا از کار در رفته اند و بخاطر همين هم بقيه مخاطبين آنها را تشويق مي کردند و در نهايت هم جايزه مي گرفتند!


علي رغم توانايي قابل تحسين آقاي مديري در طنزپردازي، گاهي از اوقات در برنامه هايشان، قبح برخي از خطاها و اشتباهات شکسته مي شود و حتما اين نوع نگاه اثر نامطلوبش را روي جامعه و افراد آن هم خواهد گذاشت. خيلي خوب است که دقت بيشتري در نوع سئوالات مطرح شده در اينگونه برنامه ها انجام شود. 


بايد دقت کنيم که در نگاه ديني نيز کوچک شمردن گناه و يا ابراز گناه براي غير خدا در صورتي که به اصلاح فرد نينجامد، گناه است و چه بسا همين کوچک شمردن ها بزرگترين گناهان باشد ،چه رسد به اينکه در جمع ميليوني مطرح شده و تشويق ديگران را هم به همراه داشته باشد. چرا که در اين صورت خداي نکرده باعث عادي شمردن و تکرار گناه نيز مي شود.
منبع این نوشته : منبع